I. Кандидатстване:
Това ръководство се отнася за родители на деца, които кандидатстват за детски градини на територията на Столична община.
Ако все още не сте регистрирани, изберете „Нова регистрация“ от началната страница в сайта на ИСОДЗ и следвайте инструкциите за създаване на нови профили на членовете на семейството.
Организацията на профилите се състои от три основни секции – „Начало“, „Деца“ и „Родители“. В секцията „Начало“ се съдържа обобщена информация за въведените данни на членовете на семейството и списък от необходимите действия за допълване на профилите. В секция „Деца“ се съдържат профилите на децата, които имат отделни подсекции „Профил“, „Критерии / Точки“, „Кандидатури“, „Необходими документи“ и „Кореспонденция”. В секция „Родители“ са профилите на родителите/настойниците. В секция „Кореспонденция“ се съдържа цялата кореспонденция с екипа за поддръжка и достъп до формата за обратна връзка.
Заявяване на критериите:
Отворете подсекция „Критерии / Точки“. Внимателно прочетете всеки от критериите и преценете дали отговаряте на условията.

 • Ако критерият се определя автоматично, сравнете дали е определен според вашите очаквания. При несъвпадение, коригирайте данните в профилите.
 • Ако критерият се определя чрез заявяване и отговаряте на условията, натиснете бутона „Заяви“. Въведете допълнителни данни, които се изискват. 
 • Отворете подсекция „Кандидатури“. Подредете кандидатурите по ред на желанията, като използвате стрелките. Кандидатствайте само ако има обявени свободни места, в противен случай детето ви няма да се класира.
 • В ИСОДЗ в секция „Календар“ са отбелязани всички важни дати, касаещи приема и срока на записването на децата.
  Внимателно прочетете необходимите документи за доказване на валидност на критериите. Трябва да предоставите точно тези документи с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. В противен случай записването ще бъде отказано.

II. Подготовка

 1. В детската градина е въведен „Модел за адаптиране на детето при първоначалното му постъпване в детската градина”. Моделът е предназначен за децата от детска ясла и първа група, за родителите и персонала. Целта на модела е да способства за бърза и безболезнена адаптация на детето към средата в детската градина. Препоръчително родителите да се запознаят с него с оглед взаимодействие с персонала за постигане на целта.
 2. Родителите формират в детето положителна представа за детската градина, за веселите игри с децата.
 3. Родителите да представят медицинските документи и детето за преглед в здравния кабинет на детската градина преди влизането в група. Здравният кабинет работи от 7.00 ч. до 18.30 ч.
 4. Необходими вещи за детето:
 • Вътрешни обувки/ пантофи/;
 • Пижама според сезона;
 • Дрехи за преобличане при нужда/ бельо, блузка и др. по преценка на родителите/;
 • Облеклото да е лесно за обличане и събличане/ без връзки и копчета и боди/;
 • Памперс, ако детето все още ползва.
 1. За постъпване в ясла, родителите имат право да отложат посещението на детето – за ясла с 60 дни, за първа група на детска градина – 30 дни, считано от 15 септември, за което подават заявление в детската градина;

Деца с хронични заболявания и СОП.
Приемът на децата с хронични заболявания /ХЗ/ и специални образователни потребности /СОП/ се извършва съгласно Наредба на Столична община, приета на сесия на СОС.
Терапията на децата със СОП се извършва по: Индивидуална образователна програма за дете със специални образователни потребности, Специална програма за езиково недоразвитие за деца от предучилищна възраст, Специална програма за слухово-речева рехабилитация и Специална програма за работа с деца с кохлеарен имплант. С тях се провежда комплексна терапия от екип специалисти – логопед за всяка специална група,  психолог, учители-логопеди, слухово-речев рехабилитатор. Приемът на децата за специалните групи се извършва след предварителна среща с Екип за подкрепа на личностното развитие към детското заведение на база представена медицинска документация.   ЕКПЛР заседава всяка последна сряда от месеца през учебната година. Приемът и класирането става на място, в детската градина, след което децата се записват в ИСОДЗ. В специалните групи се обучават, възпитават и терапевтират деца със забавено езиково развитие, със заекване, с нарушения на звукопроизношението  с дизартрия и с комуникативни нарушения. Децата с нарушен слух – слухопротезирани и деца с кохлеарни импланти са интегрирани в масовите групи според възрастта и нивото на речево развитие и според възможностите на детската градина съобразно ЗПУО.